Sashimi

Sushi

145.000
208.000
240.000
950.000

Tôm các loại

Tôm Hùm Baby Sống (Kg)

750.000
210.000

Tôm các loại

Tôm Càng Xanh Sống

420.000

Tôm các loại

Tôm Sú Sống ( Kg )

420.000

Sushi

Sushi 6M

145.000

Salads

50.000

Tôm các loại

Tôm Càng Xanh Sống

420.000
950.000
109.000
50.000

Tôm các loại

Tôm Sú Sống ( Kg )

420.000

Salads

Salad Mix 7A

102.000

Tôm các loại

Tôm Hùm Baby Sống (Kg)

750.000

Món kèm